ویرایش نیتیو مقاله چه تأثیری در پذیرش مقاله دارد؟

دانشجویانی که در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل هستند، به فکر تحصیل در دوره دکترا یا استخدام در سازمان های بزرگ نیز هستند. چاپ مقاله در مجلّه های معتبر یا ژورنال های بین المللی یک نقطه قوّت در روزمه محسوب می شود و در استخدام همه سازمان ها مدّ نظر قرار می گیرد. در مصاحبه دوره دکترا نیز چاپ مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی امتیاز بالایی دارد. یکی از اقداماتی که قبل از چاپ مقاله در ژورنال های داخلی و خارجی لازم هست ویرایش نیتو مقاله است.

اهمیّت ویرایش نیتیو مقاله

ویرایش مقاله توسط ویراستاران بومی زبان را ویرایش نیتو مقاله می گویند. ویرایش نیتو مقاله ارزش علمی مقاله را بالا می برد. برای این که مقاله در ژورنال های معتبر مورد پذیرش قرار گیرد، علاوه بر این که باید از محتوا و کیفیّت علمی بالایی برخوردار باشد از لحاظ ساختار نگارشی نیز باید قوی و معتبر باشد. بیشتر مواقع مقاله هایی که از طرف سردبیر نشریه های داخلی یا خارجی رد می شوند به خاطر پایین بودن محتوای علمی آن ها نیست، بلکه به خاطر ضعف های نگارشی و اشکال های گرامری موجود در ساختار متنی است. ویرایش نیتو مقاله می تواند این ایرادها و اشکال های نگارشی و گرامری را رفع کرده و پذیرش و چاپ مقاله را در نشریات معتبر داخلی و خارجی تضمین کند.

ویرایش نیتو مقاله توسط ویراستار نیتو انجام می شود. ویراستار نیتو کسی است که زبان مقصد مقاله، زبان بومی وی است. بیشتر مواقع پژوهش گران و نویسندگان با وجود تسلّط کامل به زبان مقصد نمی توانند یک متن علمی و تخصصی را مانند اهل زبان ویراستاری کنند. چون به هر حال زبان مادری آن ها نیست. علاوه بر این ویراستاری متون علمی و تخصصی اصول و چارچوب خاصّی دارد که نیازمند داشتن تخصص در زمینه ویراستاری است. ویراستار نیتو علاوه بر این که زبان مقصد مقاله و متون علمی زبان بومی وی است در زمینه ویراستاری نیز تخصص دارد. ویرایش نیتو مقاله و متون تخصّصی توسط این ویراستاران موجب رفع اشکال های دستوری و نگارشی به صورت کامل تر شده و متن را روان و خوانا برای اهل زبان و همه مخاطبان می کند.